Hz. Ömer Sözleri

Hz.Ömer Sözleri, Hz.Ömer Sözleri Yeni, Hz.Ömer Sözleri Kısa, Hz.Ömer Sözleri Hazır, Hz.Ömer Sözleri Facebook, Hz.Ömer Sözleri Twitter

Günahtan korun.

Şükür nimeti artırır.

Düşmanından uzak dur.

Kabirlerde huşu içinde ol.

İbadet anında tevazu içinde ol.

Güvenilmeyen arkadaşından sakın.

Kötülüğü bilmeyen onun tuzağına düşer.

İyiliğin şerefi çabuk yapılmasındandır.

İşlerinde de Allah’tan korkanlarla istişare et.

Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrılma.

Yalan yemin etmeyi önemsiz görme; Allah seni helak eder.

Kötülüklerini öğrenmemek için kötülerle arkadaşlık etme.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Senin kurtuluşunu istemeyenden bir ihtiyacını talep etme.

Bana ayıplarımı söyleyen kimse Allah’ın rahmetine kavuşsun.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

Çalışıp gayret etmeden “Biz tevekkül ehliyiz” diyen kimseleri:

Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.

Her gün, falanca öldü denilir. Bir gün gelecek, Ömer öldü, denilecek.

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Olmayan şeyler hakkında soru sorma. Çünkü boş şeyle meşgul olmuş olursun.

Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin.

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

“Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın!” (Tirmizî, Vitr 21/487)

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allahü Teâlânin merhametine kavuşsun.

“Ribâyı da rîbeyi (fâiz şüphesi olan şeyi) de terk ediniz.” (İbn Mâce, Ticârât, 58)

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.

“En sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Suyûtî, Târîhu’lHulefâ, s. 130)

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Allahü Teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Kendileriyle yaşayacağın doğru arkadaşlar edin. Çünkü onlar rahatlıkta ziynet, sıkıntılı anında hazırlıktır.

İnsanlar seni kendinle ilgilenmekten alıkoymasın. Çünkü durumundan onlar değil sonunda sen sorumlu olacaksın.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

Adalet olmadıkça; yönetimin faydası olmaz.
Edep olmadıkça; asaletin faydası olmaz.
Cömertlik olmadıkça; zenginliğin faydası olmaz.
Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz.
Kanaat olmadıkça; fakirliğin faydası olmaz.
Alçak gönüllü olmadıkça; yükselmenin faydası olmaz.
ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça; çalışmanın faydası olmaz.

“Ben Müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdest bozmadım!” (Tirmizi, Tahâret, 8/12. Krş. İbn Mâce, Taharet, 14)

“Yüze karşı övmek boğazlamak gibidir.” (İbn Kuteybe, elMesâil, Dımaşk 1990, s. 145; İbnü’lCevzî, Menâkıb, s. 225)

“Akıllı bir adam görmedik ki, Bakara Sûresi’nin sonundaki iki âyeti okumadan uyusun!” (Dârimî, Fezâilü’lKur’ân 14)

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

“Dileyen oruç tutar, namaz kılar. Ancak emânet duygusu (güvenilirliği) olmayanın dîni yoktur!” (Beyhakî, Şuab, VII, 217218/4896)

“Duâ, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e salevât getirilmedikçe, Allah’a yükselmez.” (Tirmizî, Vitr, 21)

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, o’na isyan etmesi; şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

“Âhiret yanında dünya nedir ki, ancak tavşanın bir defa sıçraması gibi bir şeydir.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 152; Zemahşerî, VI, 227)

“Etten sakının! Çünkü onun hamr (içki) gibi tiryakiliği vardır. Ayrıca Allah, eti çok yiyen âile halkına buğzeder.” (Muvatta’, Sıfatu’nNebi 36)

Kendini suçlamalara açık tutan kimse, zanla kendine kötü diyenleri kınamasın. Sırrı gizleyen kimsenin elinde serbest hareket etme imkânı vardır.

“Cehennemi çok zikredip hatırlayın! Zira onun harareti pek şiddetli, derinliği çok fazla ve kamçıları da demirdendir.” (Tirmizî, Cehennem 2/2575)

Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Ameli salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

“Ben, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in gün boyu açlıktan kıvranıp, karnını doyuracak âdi hurma bile bulamadığını gördüm!” (Müslim, Zühd 36; İbn Mâce, Zühd 10)

“Ey iman edenler, sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihâda hazır bulunun, Allah’tan da korkun ki başarıya eresiniz!».” (Ali İmrân 200) (Muvatta’, Cihâd 6)

Sana gerçek belli oluncaya kadar, Müslüman kardeşinin işini en güzel şekilde yorumla. Bir Müslüman’ın ağzından çıkan bir sözü hayra yorma ihtimali bulunduğu sürece kötüye yorumlama.

“Siz Allah’a değil, başkalarının malına güvenen kimselersiniz! Hakîkî mütevekkil; toprağa tohumu attıktan sonra Allah’a îtimâd eden insandır.” diye azarlamıştır. (İbn Recep, Câmiu’lulûm, I, 441)

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

“Mü’minin başına ne zaman bir şiddet ve zorluk gelecek olsa, Allah bundan sonra ona bir ferahlık ve kurtuluş verir. Zira bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamaz. Cenâbı Hak da Kur’ânı Kerim’inde şöyle buyurmuştur:

“Görmediğim sürece sizin bana en sevimliniz, ismi en güzel olanınızdır. Gördüğümde bana en sevimliniz, ahlâkı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimde sizin bana en sevimli olanınız, en doğru sözlünüzdür.” (İbnü’lCevzî, Menâkıb, s. 219)

“Hesâba çekilmeden evvel kendinizi hesâba çekiniz. En büyük arz (hesap) için (sâlih ve güzel amellerle) hazırlanınız! Şüphesiz dünyadayken nefsini hesâba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459)

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan kimse kendisi de bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvâya erdirilmez!” (Buhârî, elEdebü’lmüfred, Dımaşk, 2001, s. 415, no: 371)

“Allah’ın malı (Beytülmâl) karşısında kendimi yetimin velîsi gibi kabul ettim. İhtiyacım yoksa ondan hiçbir şey almadım, ihtiyacım olduğunda ondan kifâyet miktarı yedim, elime imkân geçince de aldığım şeyi geri ödedim.” (İbni Saʻd, Tabakât, III, 276)

“Dikkat edin! Sizden sonra bazı insanlar çıkacak ve recmi, deccâli, şefaati, kabir azâbını ve bazı insanların Cehennem’de yanıp kömür hâline geldikten sonra oradan çıkarılmasını yalanlayacaklar.” (Ahmed, I, 23; Abdü’rRazzâk, Musannef, VII, 330; Ebû Ya’lâ, Müsned, I, 136)

“Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız! Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor mu, dünyaya meylettiği zaman helâl, haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, esSünenü’lkübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326)

Gündüzleri boş geçirme. Çünkü işlediğin amellerin kaydediliyor. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Çünkü işlediğin amellerin kaydediliyor. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Çünkü yapılmış olan bir günah için hemen iyilik yapmaktan daha iyi bir şey görmüyorum.

“Bazı insanlar gelip Kur’ân’daki müteşâbih âyetleri öne sürerek sizinle tartışacaklar. Onlara karşı hadisi şerîf ve Sünneti Seniyye ile mücâdele edin! Zîrâ ashâbı sünen yani hadîsi şerifleri bilen kişiler, Allah’ın kitâbını en iyi bilen kimselerdir.” (Dârimî, Mukaddime, 17/121)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir